หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
Untitled Document
เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่องหนังสือ
ที่ ศก 2032/ว 60 3 เม.ย. 63 แนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ที่ ศก 2032/ว 62 7 เม.ย. 63 ขอส่งใบรับรองการแยกกัก กันกกัน คุมไว้สังเกต ครบ 14 วัน กรณีเฝ้าระวังโรค COVID-19
ที่ ศก 2032/ว 64 9 เม.ย. 63 ขอความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสาวะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ที่ ศก 2032/ว 68 15 เม.ย. 63 การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
ที่ ศก 2032/ว 74 21 เม.ย. 63 แนวทางการดำเนินงานสุขาพจิต ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ ศก 2032/ว 79 24 เม.ย. 63 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโคนา 2019 (OVID-19)
ที่ ศก 2032/83 27 เม.ย. 63 การให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัดโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ ศก 2032/ว92 13 พ.ค. 63 โปรแกรมวัดความรอบรู้ด้านสุขาพพื้นฐานและพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19
ที่ ศก 2032/ว93 13 พ.ค. 63 ส่งเกณฑ์การรับการรักษาของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรณีผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินทีเข้าเกณฑ์ PUI เขตสุขาพที่ 10
ที่ ศก 2032/ว 1101 22 พ.ค. 63 สารจากนายกรัฐมนตรี ในประเด็นการดำเนินการมารการผ่อนปรนการควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ ศก 2032/ว105 28 พ.ค. 63 แนวทางการดูแลสุขาวะด้านจิตใจ และการบรรเทาความเดือนร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่ ในช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)
ที่ ศก 2032/ว 106 28 พ.ค. 63 แจ้งแนวทางการให้บริการและการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช จังหวัดศรีสะเกษ ในสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ที่ ศก 2032/ว107 28 พ.ค. 63 แจ้งแนวทางการจัดการผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อนในสาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 (covid-19)
ที่ ศก 2032/ว110 29 พ.ค. 63 แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
ที่ ศก 2032/ว111 29 พ.ค. 63 การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ ศก 2032/230 6 ส.ค. 63 แจ้งแผนการออกตรวจประเมินคุณาพการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน เด็ก 6-12 ปี
ที่ ศก 2032/ ว 2 11 ม.ค. 64 ขอส่งแนวทางการจัดบริการทันตกรรมในสถานการร์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับหน่วยบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 2032/ว 7 17 ม.ค. 64 การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ที่ ศก 2032/ว23 29 ม.ค. 64 ขอชี้แจงแนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีาวะพึ่งพิงายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคิโรน่า 2019(covid-19)
ที่ ศก 2032/ 87 8 มี.ค. 64 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ อสม.เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเข้าสู่การบำบัด ครั้งที่ 2
ที่ ศก 2032/ว62 5 เม.ย. 64 มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ ศก 2032/67 21 เม.ย. 64 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ให้บริการวัคซีนดควิด-19
ที่ ศก 2032/ ว77 14 พ.ค. 64 การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ที่ ศก 2032/ว80 18 พ.ค. 64 ขอส่งแนวทางปฏิบัติการดูแลจิตใจผู้ป่วยจิตเวชระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19
ที่ ศก 2032/82 19 พ.ค. 64 ข้อความร่วมมือสถานศึกษาประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดาคเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
ที่ ศก 2032/ว83 21 พ.ค. 64 การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19
ที่ ศก 2032/ ว 97 24 มิ.ย. 64 การให้วัคซีนโควิด COVID-19 ในหญิงตั้งครร์และให้นมบุตร
ที่ ศก 2032/ว 103 6 ก.ค. 64 แจ้งแนวทางการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี ชุดใหม่ (พ.ศ. 2563)
ที่ ศก 2018/ว 2263 30 มิ.ย. 64 มาตราการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบการแพร่ระบาดของโรคตืดเชื้ิอไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
ที่ ศก 2032/ ว 112 5 ส.ค. 64 มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)