หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 70 28 เมษายน 2566 ขอให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษาในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว77 19 พฤษภาคม 2566 ขอส่งเกณฑ์การสอบสวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ฉบับวันที่ 27 มีนาคม 2566
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 76 19 พฤษภาคม 2566 ขอความร่วมมือคัดกรองพัฒนาการเด็ก และคัดกรองาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว63 26 เมษายน 2566 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังคุณาพเกลือบริโคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน และประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน
ปี2566 ที่ ศก 2033/113 26 เมษายน 2566 ขอส่งผลการพิจารณาจัดหาระบคอมพิวเตอร์
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว113 26 เมษายน 2566 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Smart Refer
ปี2566 ที่ ศก 2033/ 96 25 เมษายน 2566 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยาพเครือข่ายเฝ้าระวังผลิตัณฑ์สุขาพชายแดน พืนที่อำเอขุนหาย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 68 24 เมษายน 2566 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแลดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 65 18 เมษายน 2566 การติดตามผลการดำเนินการตามแผนการเร่งรัดการฉีดวัคซีนสร้างเสริมูมิคุ้มกันโรคในเด็กกลุ่มเป้าหมาย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 64 18 เมษายน 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 58 10 เมษายน 2566 ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการออกติดตามค่าดัชนีความชุกลูกน้ำ
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว44 28 มีนาคม 2566 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมองเห็นในผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติด้านสายตา ปีงบประมาณ 2566 อำเอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว41 31 มีนาคม 2566 ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว40 23 มีนาคม 2566 ขอเชิญประชุม
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว39 21 มีนาคม 2566 เตรียมความพร้อมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสาพทางสังคมจังหวัด ปีงบประมาณ 2566
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว38 21 มีนาคม 2566 เร่งรัดการรายงานข้อมูลมูลหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขาพ ปีงบประมาณ 2566 (ประเมินตนเอง)
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 48 30 มีนาคม 2566 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนเทศกาลสงกรานต์
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 47 30 มีนาคม 2566 เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ความพร้อมในสถานบริการ กรณีัยแล้ง
ปี2566 ที่ ศก 2033/ 84 30 มีนาคม 2566 ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ พร้อมเวชัณฑ์
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 45 28 มีนาคม 2566 ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หูดับ Streptococcus suis
  Records 1 to 20 of 379