หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 167 27 พฤศจิกายน 2566 ขอเชิญประชุมวางแผนการดำเนินงาน
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว ๑๖๔ 10 พฤศจิกายน 2566 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิ��าพการเข้าถึงบริการแว่นสายตาเด็กนักเรียน
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 162 9 พฤศจิกายน 2566 ขอส่งแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกสำหรับสถานพยาบาลฯ
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 161 9 พฤศจิกายน 2566 แจ้งการดำเนินงาน Quick Win 100 วัน คัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชน ปี 2567
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 160 9 พฤศจิกายน 2566 การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก(HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 157 25 ตุลาคม 2566 สำรวจข้อมูลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาพตำบล (รพ.สต.)
ปี2566 ที่ ศก 2033/310 25 ตุลาคม 2566 ขอเชิญรับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านฯ
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 156 25 ตุลาคม 2566 ขอเชิญร่วมงานวันูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว ๑๕๔ 11 ตุลาคม 2566 แจ้งตัวชี้วัดการพัฒนาระบบสุขาพ สาขาสุขาพช่องปาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว.๑๕๓ 11 ตุลาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว.๑๕๒ 11 ตุลาคม 2566 การดำเนินงาน"โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค""
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว.๑๕๐ 5 ตุลาคม 2566 ขอความร่วมมือลงชื่อเพื่อร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านความปลอดัยทางถนน และผลักดันให้คนไทยสวมหมวกนิรัย ๑๐๐%
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 145 18 กันยายน 2566 ขอความร่วมมือดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (CI = 0)
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 144 18 กันยายน 2566 แจ้งดำเนินการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส จังหวัดศรีสะเกษ
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 135 1 กันยายน 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 136 31 สิงหาคม 2566 ขอเชิญบุคลากรและเครือข่ายเข้าร่วมงานมหกรรมศรีสะเกษเมืองสมุนไพร
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 132 28 สิงหาคม 2566 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันวัณโรคอำเอพยุห์
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 127 22 สิงหาคม 2566 ขอให้เร่งรัดมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 121 4 สิงหาคม 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 119 27 กรกฏาคม 2566 ขอเชิญบุคลากรร่วมออกสุ่มประเมินดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย
  Records 1 to 20 of 405