หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 15 3 กุมพาพันธ์ 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว31 14 กุมพาพันธ์ 2566 การลงทะเบียนดิจิตอลไอดีบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 14 30 มกราคม 2566 แจ้งเปลี่ยนการใช้เกณฑ์มาตรฐานฉบับใหม่ โรงเรียนส่งเสริมคุณาพระดับมาตรฐานสากล (Global Standards for Health Promoting School :GSHPS)
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว13 30 มกราคม 2566 ขอความร่วมมือให้ อสม.คัดกรองความถดถอย 9 ด้านของผู้สูงอายุผ่าน Application สมาร์ท อสม.
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 12 30 มกราคม 2566 ขอความร่วมมือจัดสัปดาห์ "โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขาพไทยสูงวัยไทย"
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว11 30 มกราคม 2566 ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขาพสูงวัยไทย
ปี25656 ที่ ศก 2033/ว10 30 มกราคม 2566 ขอให้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 81 11 มกราคม 2566 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเอพยุห์ ปีงบประมาณ 2566
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 5 9 มกราคม 2566 การประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมูมิคุ้มกันโรค ปี 2566
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 4 9 มกราคม 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 2 4 มกราคม 2566 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2566
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 1 4 มกราคม 2566 การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 65 29 ธันวาคม 2565 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยฯ
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว3445 23 ธันวาคม 2565 การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว63 23 ธันวาคม 2565 ขอแจ้วแนวทางการควยบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว62 23 ธันวาคม 2565 การรับบริจาคโลหิต
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว61 23 ธันวาคม 2565 การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
ปี2565 ที่ ศก 2033/ ว59 15 ธันวาคม 2565 ขอความร่วมมือเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคเรื้อน
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 58 15 ธันวาคม 2565 แจ้งดำเนินการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส จังหวัดศรีสะเกษ
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 56 22 พฤศจิกายน 2565 ขอส่งสำเนาหนังสือแนวทางการให้บริการ EPI
  Records 21 to 40 of 333