หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 117 24 กรกฏาคม 2566 ขอความร่วมมือกำกับมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 114 20 กรกฏาคม 2566 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินป่าศึกษาสมุนไพร
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 104 14 กรกฏาคม 2566 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมสำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ตลอดฤดูฝน
ปี2566 ที่ ศก 2033/101 11 กรกฏาคม 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 86 7 มิถุนายน 2566 เร่งรัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ช่วงฤดูฝน พ.ศ. 2566
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 85 7 มิถุนายน 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 70 28 เมษายน 2566 ขอให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษาในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว77 19 พฤษภาคม 2566 ขอส่งเกณฑ์การสอบสวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ฉบับวันที่ 27 มีนาคม 2566
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 76 19 พฤษภาคม 2566 ขอความร่วมมือคัดกรองพัฒนาการเด็ก และคัดกรองาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว63 26 เมษายน 2566 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังคุณาพเกลือบริโคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน และประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน
ปี2566 ที่ ศก 2033/113 26 เมษายน 2566 ขอส่งผลการพิจารณาจัดหาระบคอมพิวเตอร์
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว113 26 เมษายน 2566 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Smart Refer
ปี2566 ที่ ศก 2033/ 96 25 เมษายน 2566 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยาพเครือข่ายเฝ้าระวังผลิตัณฑ์สุขาพชายแดน พืนที่อำเอขุนหาย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 68 24 เมษายน 2566 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแลดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 65 18 เมษายน 2566 การติดตามผลการดำเนินการตามแผนการเร่งรัดการฉีดวัคซีนสร้างเสริมูมิคุ้มกันโรคในเด็กกลุ่มเป้าหมาย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 64 18 เมษายน 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 58 10 เมษายน 2566 ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการออกติดตามค่าดัชนีความชุกลูกน้ำ
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว44 28 มีนาคม 2566 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมองเห็นในผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติด้านสายตา ปีงบประมาณ 2566 อำเอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว41 31 มีนาคม 2566 ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว40 23 มีนาคม 2566 ขอเชิญประชุม
  Records 21 to 40 of 393