หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 2032/87 28 เมษายน 2563 การปรับรหัสหัตถการงานเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้
ที่ ศก 2032/83 27 เมษายน 2563 การให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัดโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ ศก 2032/ว 84 28 เมษายน 2563 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 2032/ว 45 28 เมษายน 2563 แนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ปี 2563
ที่ ศก 2032/ว 80 24 เมษายน 2563 ส่งสำเนาคำสั่ง
ที่ ศก 2032/ว 79 24 เมษายน 2563 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโคนา 2019 (OVID-19)
ที่ ศก 2032/ว 75 21 เมษายน 2563 ส่งนำเนาหนังสือ
ที่ ศก 2032/ว 74 21 เมษายน 2563 แนวทางการดำเนินงานสุขาพจิต ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ ศก 2032/156 20 เมษายน 2563 ให้จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
ที่ ศก 2032/ ว 73 20 เมษายน 2563 ส่งสิ่งสนับสนุน
ที่ ศก 2032/ว 72 17 เมษายน 2563 ขอเชิญร่วมพิธีรับมอบสิ่งสนับสนุน
ที่ ศก 2032/ว 31 17 เมษายน 2563 แจ้งกำหนดการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2563
ที่ ศก 2032/ว 69 16 เมษายน 2563 แจ้งขยายวันปิดระบบอนนไลน์ โปรแกรม Health gate การดำนินงานหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
ที่ ศก 2032/ว 68 15 เมษายน 2563 การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
ที่ ศก 2032/ว67 15 เมษายน 2563 แจ้งคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 2032/ว66 15 เมษายน 2563 การบริหารจัดการหน้ากากอนามัยและเวชัณฑ์ สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ที่ ศก 2032/ว 65 15 เมษายน 2563 รายงานอาการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเนื่องจากาวะอากาศร้อน
ที่ ศก 2032/ว147 14 เมษายน 2563 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลบุคคลที่กักตัวเองในที่พัก 14 วัน เพื่อรับความช่วยเหลือจากสากาชาดไทย
ที่ ศก 2032/ว 63 9 เมษายน 2563 มาตรการป้องกันและควบคุมการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ ศก 2032/ว 64 9 เมษายน 2563 ขอความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสาวะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
  Records 361 to 379 of 379