หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 2032/ว 62 7 เมษายน 2563 ขอส่งใบรับรองการแยกกัก กันกกัน คุมไว้สังเกต ครบ 14 วัน กรณีเฝ้าระวังโรค COVID-19
ที่ ศก 2032/ ว 61 7 เมษายน 2563 การแจ้งข้อูลข่าวสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ที่ ศก 2032/ว 60 3 เมษายน 2563 แนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ที่ ศก 2032/ว 59 3 เมษายน 2563 แจ้งเวียนบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เรื่องเสร็จที่ 114/2563
ที่ ศก 2032/ว58 2 เมษายน 2563 การสอบสวนโรค กรณีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ ศก 2032/ว 57 2 เมษายน 2563 มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ ศก 2032/ ว 54 26 มีนาคม 2563 ขอส่งคำสั่งหน่วยปฎิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเอ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 2032/ว 55 26 มีนาคม 2563 ส่งข้อสั่งการและมาตรการขอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 2032.005/ว1120 6 มีนาคม 2563 แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 20% ของจังหวัด
ที่ศก 0032.005/ว1121 6 มีนาคม 2563 แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 70% ของจังหวัด
ที่ ศก 2032/ว134 1 เมษายน 2563 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
ที่ ศก 2032/ ว 56 1 เมษายน 2563 ส่งแนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงหรือประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง
ที่ ศก 2032/130 1 เมษายน 2563 ให้จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
  Records 381 to 393 of 393