หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 2032/156 20 เมษายน 2563 ให้จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
ที่ ศก 2032/ ว 73 20 เมษายน 2563 ส่งสิ่งสนับสนุน
ที่ ศก 2032/ว 72 17 เมษายน 2563 ขอเชิญร่วมพิธีรับมอบสิ่งสนับสนุน
ที่ ศก 2032/ว 31 17 เมษายน 2563 แจ้งกำหนดการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2563
ที่ ศก 2032/ว 69 16 เมษายน 2563 แจ้งขยายวันปิดระบบอนนไลน์ โปรแกรม Health gate การดำนินงานหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
ที่ ศก 2032/ว 68 15 เมษายน 2563 การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
ที่ ศก 2032/ว67 15 เมษายน 2563 แจ้งคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 2032/ว66 15 เมษายน 2563 การบริหารจัดการหน้ากากอนามัยและเวชัณฑ์ สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ที่ ศก 2032/ว 65 15 เมษายน 2563 รายงานอาการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเนื่องจากาวะอากาศร้อน
ที่ ศก 2032/ว147 14 เมษายน 2563 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลบุคคลที่กักตัวเองในที่พัก 14 วัน เพื่อรับความช่วยเหลือจากสากาชาดไทย
ที่ ศก 2032/ว 63 9 เมษายน 2563 มาตรการป้องกันและควบคุมการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ ศก 2032/ว 64 9 เมษายน 2563 ขอความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสาวะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ที่ ศก 2032/ว 62 7 เมษายน 2563 ขอส่งใบรับรองการแยกกัก กันกกัน คุมไว้สังเกต ครบ 14 วัน กรณีเฝ้าระวังโรค COVID-19
ที่ ศก 2032/ ว 61 7 เมษายน 2563 การแจ้งข้อูลข่าวสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ที่ ศก 2032/ว 60 3 เมษายน 2563 แนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ที่ ศก 2032/ว 59 3 เมษายน 2563 แจ้งเวียนบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เรื่องเสร็จที่ 114/2563
ที่ ศก 2032/ว58 2 เมษายน 2563 การสอบสวนโรค กรณีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ ศก 2032/ว 57 2 เมษายน 2563 มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ ศก 2032/ ว 54 26 มีนาคม 2563 ขอส่งคำสั่งหน่วยปฎิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเอ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 2032/ว 55 26 มีนาคม 2563 ส่งข้อสั่งการและมาตรการขอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ
  Records 381 to 393 of 393