หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 31 7 มีนาคม 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 30 3 มีนาคม 2566 การให้วัคซีน HPV เก็บตกเด็กหญิงไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
ปี2566 ที่ ศก 2033/ ว 25 23 กุมพาพันธ์ 2566 ขอความอนุเคราะห์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขาพตำบลเลือกพื้นที่หมู่บ้าน/โรงเรียนที่รับผิดชอบในระบบ Health Gate
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 25 23 กุมพาพันธ์ 2566 ขอความอนุเคราะห์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขาพตำบลเลือกพื้นที่หมู่บ้าน/โรงเรียนที่รับผิดชอบในระบบ Health Gate
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว25 1 มีนาคม 2566 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสุญหาย พ.ศ.2565
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 22 17 กุมพาพันธ์ 2566 ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและรายงานผล "โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีแห่งสุขาพผู้สูงวัยไทย"
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว20 14 กุมพาพันธ์ 2566 ขอส่ง Template รายละเอียดตัวชี้วัดเด็กอายุ ๖-๑๔ ปี และตัวชี้วัดเด็กอายุ ๑๕-๑๘ ปี สูงดีสมส่วนและตัวชี้วัดการเฝ้าระวังที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 19 14 กุมพาพันธ์ 2566 ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขาวะจังหวัดศรีสะเกษ
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 23 17 กุมพาพันธ์ 2566 ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ ปี ๒๕๖๖
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 21 16 กุมพาพันธ์ 2566 แจ้งระบบบันทึกข้อมูลผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายของ อสม.
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 18 13 กุมพาพันธ์ 2566 เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ความพร้อมในสถานบริการ กรณี��ัยแล้ง
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 17 13 กุมพาพันธ์ 2566 การจัดทำทะเบียนกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและตรวจรักษา
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 16 13 กุมพาพันธ์ 2566 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันวาเลนไทน์
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 15 3 กุมพาพันธ์ 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว31 14 กุมพาพันธ์ 2566 การลงทะเบียนดิจิตอลไอดีบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 14 30 มกราคม 2566 แจ้งเปลี่ยนการใช้เกณฑ์มาตรฐานฉบับใหม่ โรงเรียนส่งเสริมคุณาพระดับมาตรฐานสากล (Global Standards for Health Promoting School :GSHPS)
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว13 30 มกราคม 2566 ขอความร่วมมือให้ อสม.คัดกรองความถดถอย 9 ด้านของผู้สูงอายุผ่าน Application สมาร์ท อสม.
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 12 30 มกราคม 2566 ขอความร่วมมือจัดสัปดาห์ "โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขาพไทยสูงวัยไทย"
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว11 30 มกราคม 2566 ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขาพสูงวัยไทย
ปี25656 ที่ ศก 2033/ว10 30 มกราคม 2566 ขอให้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน
  Records 41 to 60 of 368