หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว39 21 มีนาคม 2566 เตรียมความพร้อมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสาพทางสังคมจังหวัด ปีงบประมาณ 2566
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว38 21 มีนาคม 2566 เร่งรัดการรายงานข้อมูลมูลหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขาพ ปีงบประมาณ 2566 (ประเมินตนเอง)
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 48 30 มีนาคม 2566 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนเทศกาลสงกรานต์
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 47 30 มีนาคม 2566 เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ความพร้อมในสถานบริการ กรณีัยแล้ง
ปี2566 ที่ ศก 2033/ 84 30 มีนาคม 2566 ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ พร้อมเวชัณฑ์
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 45 28 มีนาคม 2566 ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หูดับ Streptococcus suis
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว32 7 มีนาคม 2566 การประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 29 3 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การดาวโหลดคู่มือการดำเนินงานพัฒนาศักยาาพแกนนำ ยุว อสม.
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 28 23 มีนาคม 2566 ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขาพ เขตสุขาพที่ 10
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 27 3 มีนาคม 2566 1ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขาพจิต พ.ศ. 2551 ปีงบประมาณ 2565 รอบที่
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว34 14 มีนาคม 2566 ขอความร่วมมือดำเนินการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขาพวัยทำงาน ผ่าน Application H4U Plus
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 35 23 มีนาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประเมินความสุขผู้สูงอายุ
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 31 7 มีนาคม 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 30 3 มีนาคม 2566 การให้วัคซีน HPV เก็บตกเด็กหญิงไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
ปี2566 ที่ ศก 2033/ ว 25 23 กุมพาพันธ์ 2566 ขอความอนุเคราะห์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขาพตำบลเลือกพื้นที่หมู่บ้าน/โรงเรียนที่รับผิดชอบในระบบ Health Gate
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 25 23 กุมพาพันธ์ 2566 ขอความอนุเคราะห์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขาพตำบลเลือกพื้นที่หมู่บ้าน/โรงเรียนที่รับผิดชอบในระบบ Health Gate
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว25 1 มีนาคม 2566 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสุญหาย พ.ศ.2565
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 22 17 กุมพาพันธ์ 2566 ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและรายงานผล "โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีแห่งสุขาพผู้สูงวัยไทย"
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว20 14 กุมพาพันธ์ 2566 ขอส่ง Template รายละเอียดตัวชี้วัดเด็กอายุ ๖-๑๔ ปี และตัวชี้วัดเด็กอายุ ๑๕-๑๘ ปี สูงดีสมส่วนและตัวชี้วัดการเฝ้าระวังที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 19 14 กุมพาพันธ์ 2566 ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขาวะจังหวัดศรีสะเกษ
  Records 41 to 60 of 379