หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
406 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 145 18 กันยายน 2566 ขอความร่วมมือดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (CI = 0)
405 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 144 18 กันยายน 2566 แจ้งดำเนินการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส จังหวัดศรีสะเกษ
404 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 135 1 กันยายน 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
403 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 136 31 สิงหาคม 2566 ขอเชิญบุคลากรและเครือข่ายเข้าร่วมงานมหกรรมศรีสะเกษเมืองสมุนไพร
402 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 132 28 สิงหาคม 2566 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันวัณโรคอำเอพยุห์
401 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 127 22 สิงหาคม 2566 ขอให้เร่งรัดมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
400 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 121 4 สิงหาคม 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
399 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 119 27 กรกฏาคม 2566 ขอเชิญบุคลากรร่วมออกสุ่มประเมินดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย
398 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 117 24 กรกฏาคม 2566 ขอความร่วมมือกำกับมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่
397 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 114 20 กรกฏาคม 2566 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินป่าศึกษาสมุนไพร
396 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 104 14 กรกฏาคม 2566 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมสำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ตลอดฤดูฝน
395 ปี2566 ที่ ศก 2033/101 11 กรกฏาคม 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
394 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 86 7 มิถุนายน 2566 เร่งรัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ช่วงฤดูฝน พ.ศ. 2566
393 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 85 7 มิถุนายน 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
392 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 70 28 เมษายน 2566 ขอให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษาในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด
391 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว77 19 พฤษภาคม 2566 ขอส่งเกณฑ์การสอบสวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ฉบับวันที่ 27 มีนาคม 2566
390 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 76 19 พฤษภาคม 2566 ขอความร่วมมือคัดกรองพัฒนาการเด็ก และคัดกรองาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย
389 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว63 26 เมษายน 2566 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังคุณาพเกลือบริโคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน และประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน
388 ปี2566 ที่ ศก 2033/113 26 เมษายน 2566 ขอส่งผลการพิจารณาจัดหาระบคอมพิวเตอร์
387 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว113 26 เมษายน 2566 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Smart Refer
386 ปี2566 ที่ ศก 2033/ 96 25 เมษายน 2566 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยาพเครือข่ายเฝ้าระวังผลิตัณฑ์สุขาพชายแดน พืนที่อำเอขุนหาย
385 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 68 24 เมษายน 2566 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแลดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
384 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 65 18 เมษายน 2566 การติดตามผลการดำเนินการตามแผนการเร่งรัดการฉีดวัคซีนสร้างเสริมูมิคุ้มกันโรคในเด็กกลุ่มเป้าหมาย
383 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 64 18 เมษายน 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
382 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 58 10 เมษายน 2566 ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการออกติดตามค่าดัชนีความชุกลูกน้ำ
381 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว44 28 มีนาคม 2566 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมองเห็นในผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติด้านสายตา ปีงบประมาณ 2566 อำเอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
380 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว41 31 มีนาคม 2566 ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง
379 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว40 23 มีนาคม 2566 ขอเชิญประชุม
378 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว39 21 มีนาคม 2566 เตรียมความพร้อมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสาพทางสังคมจังหวัด ปีงบประมาณ 2566
377 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว38 21 มีนาคม 2566 เร่งรัดการรายงานข้อมูลมูลหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขาพ ปีงบประมาณ 2566 (ประเมินตนเอง)