หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
376 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 48 30 มีนาคม 2566 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนเทศกาลสงกรานต์
375 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 47 30 มีนาคม 2566 เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ความพร้อมในสถานบริการ กรณีัยแล้ง
374 ปี2566 ที่ ศก 2033/ 84 30 มีนาคม 2566 ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ พร้อมเวชัณฑ์
373 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 45 28 มีนาคม 2566 ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หูดับ Streptococcus suis
372 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว32 7 มีนาคม 2566 การประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
371 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 29 3 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การดาวโหลดคู่มือการดำเนินงานพัฒนาศักยาาพแกนนำ ยุว อสม.
370 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 28 23 มีนาคม 2566 ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขาพ เขตสุขาพที่ 10
369 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 27 3 มีนาคม 2566 1ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขาพจิต พ.ศ. 2551 ปีงบประมาณ 2565 รอบที่
368 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว34 14 มีนาคม 2566 ขอความร่วมมือดำเนินการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขาพวัยทำงาน ผ่าน Application H4U Plus
367 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 35 23 มีนาคม 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประเมินความสุขผู้สูงอายุ
366 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 31 7 มีนาคม 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
365 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 30 3 มีนาคม 2566 การให้วัคซีน HPV เก็บตกเด็กหญิงไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
364 ปี2566 ที่ ศก 2033/ ว 25 23 กุมพาพันธ์ 2566 ขอความอนุเคราะห์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขาพตำบลเลือกพื้นที่หมู่บ้าน/โรงเรียนที่รับผิดชอบในระบบ Health Gate
363 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 25 23 กุมพาพันธ์ 2566 ขอความอนุเคราะห์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขาพตำบลเลือกพื้นที่หมู่บ้าน/โรงเรียนที่รับผิดชอบในระบบ Health Gate
362 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว25 1 มีนาคม 2566 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสุญหาย พ.ศ.2565
361 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 22 17 กุมพาพันธ์ 2566 ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและรายงานผล "โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีแห่งสุขาพผู้สูงวัยไทย"
360 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว20 14 กุมพาพันธ์ 2566 ขอส่ง Template รายละเอียดตัวชี้วัดเด็กอายุ ๖-๑๔ ปี และตัวชี้วัดเด็กอายุ ๑๕-๑๘ ปี สูงดีสมส่วนและตัวชี้วัดการเฝ้าระวังที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
359 ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 19 14 กุมพาพันธ์ 2566 ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขาวะจังหวัดศรีสะเกษ
358 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 23 17 กุมพาพันธ์ 2566 ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ ปี ๒๕๖๖
357 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 21 16 กุมพาพันธ์ 2566 แจ้งระบบบันทึกข้อมูลผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายของ อสม.
356 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 18 13 กุมพาพันธ์ 2566 เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ความพร้อมในสถานบริการ กรณี��ัยแล้ง
355 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 17 13 กุมพาพันธ์ 2566 การจัดทำทะเบียนกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและตรวจรักษา
354 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 16 13 กุมพาพันธ์ 2566 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันวาเลนไทน์
353 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 15 3 กุมพาพันธ์ 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
352 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว31 14 กุมพาพันธ์ 2566 การลงทะเบียนดิจิตอลไอดีบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน
351 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 14 30 มกราคม 2566 แจ้งเปลี่ยนการใช้เกณฑ์มาตรฐานฉบับใหม่ โรงเรียนส่งเสริมคุณาพระดับมาตรฐานสากล (Global Standards for Health Promoting School :GSHPS)
350 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว13 30 มกราคม 2566 ขอความร่วมมือให้ อสม.คัดกรองความถดถอย 9 ด้านของผู้สูงอายุผ่าน Application สมาร์ท อสม.
349 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 12 30 มกราคม 2566 ขอความร่วมมือจัดสัปดาห์ "โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขาพไทยสูงวัยไทย"
348 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว11 30 มกราคม 2566 ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขาพสูงวัยไทย
347 ปี25656 ที่ ศก 2033/ว10 30 มกราคม 2566 ขอให้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน