หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
6 ที่ ศก 2032.005/ว1120 6 มีนาคม 2563 แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 20% ของจังหวัด
5 ที่ศก 0032.005/ว1121 6 มีนาคม 2563 แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 70% ของจังหวัด
3 ที่ ศก 2032/ว134 1 เมษายน 2563 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
2 ที่ ศก 2032/ ว 56 1 เมษายน 2563 ส่งแนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงหรือประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง
1 ที่ ศก 2032/130 1 เมษายน 2563 ให้จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์