แสดง วันเวลา/ชื่อผู้รับ

 ที่ ศก 2032/ 87  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ อสม.เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเข้าสู่การบำบัด ครั้งที่ 2

ส่งถึง  6   แห่ง
  รพสต.พยุห์,   รพสต.สำโรง,   รพสต.โนนสว่าง,   รพสต.กระแซง,   รพสต.โพธิ์ศรี,  
รพสต.หนองค้า,  

 รับแล้ว  6  แห่ง
   รพสต.พยุห์,   รพสต.สำโรง,   รพสต.โนนสว่าง,   รพสต.กระแซง,   รพสต.โพธิ์ศรี,  
รพสต.หนองค้า,  

 ยังไม่รับ  0    แห่ง
  ,