แสดง วันเวลา/ชื่อผู้รับ

 ที่ ศก 2032/67  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ให้บริการวัคซีนดควิด-19

ส่งถึง  1   แห่ง
  รพสต.โพธิ์ศรี,  

 รับแล้ว  1  แห่ง
   รพสต.โพธิ์ศรี,  

 ยังไม่รับ  0    แห่ง
  ,