แสดง วันเวลา/ชื่อผู้รับ

 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว44  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมองเห็นในผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติด้านสายตา ปีงบประมาณ 2566 อำเอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ส่งถึง  6   แห่ง
  รพสต.พยุห์,   รพสต.สำโรง,   รพสต.โนนสว่าง,   รพสต.กระแซง,   รพสต.โพธิ์ศรี,  
รพสต.หนองค้า,  

 รับแล้ว  3  แห่ง
   รพสต.พยุห์,   รพสต.สำโรง,   รพสต.หนองค้า,  

 ยังไม่รับ  3    แห่ง
  รพสต.โนนสว่าง,   รพสต.กระแซง,   รพสต.โพธิ์ศรี,