แสดง วันเวลา/ชื่อผู้รับ

 ปี2566 ที่ ศก 2033/113  ขอส่งผลการพิจารณาจัดหาระบคอมพิวเตอร์

ส่งถึง  1   แห่ง
  รพสต.หนองค้า,  

 รับแล้ว  1  แห่ง
   รพสต.หนองค้า,  

 ยังไม่รับ  0    แห่ง
  ,