แสดง วันเวลา/ชื่อผู้รับ

 ปี2566 ที่ ศก 2033/ว63  ขอความร่วมมือเฝ้าระวังคุณาพเกลือบริโคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน และประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน

ส่งถึง  5   แห่ง
  รพสต.พยุห์,   รพสต.สำโรง,   รพสต.โนนสว่าง,   รพสต.กระแซง,   รพสต.หนองค้า,  

 รับแล้ว  2  แห่ง
   รพสต.พยุห์,   รพสต.หนองค้า,  

 ยังไม่รับ  3    แห่ง
  รพสต.สำโรง,   รพสต.โนนสว่าง,   รพสต.กระแซง,