แสดง วันเวลา/ชื่อผู้รับ

 ที่ ศก 2032/ว93  ส่งเกณฑ์การรับการรักษาของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรณีผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินทีเข้าเกณฑ์ PUI เขตสุขาพที่ 10

ส่งถึง  6   แห่ง
  รพสต.พยุห์,   รพสต.สำโรง,   รพสต.โนนสว่าง,   รพสต.กระแซง,   รพสต.โพธิ์ศรี,  
รพสต.หนองค้า,  

 รับแล้ว  6  แห่ง
   รพสต.พยุห์,   รพสต.สำโรง,   รพสต.โนนสว่าง,   รพสต.กระแซง,   รพสต.โพธิ์ศรี,  
รพสต.หนองค้า,  

 ยังไม่รับ  0    แห่ง
  ,