แสดง วันเวลา/ชื่อผู้รับ

 ที่ ศก 2032/ว105  แนวทางการดูแลสุขาวะด้านจิตใจ และการบรรเทาความเดือนร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่ ในช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

ส่งถึง  6   แห่ง
  รพสต.พยุห์,   รพสต.สำโรง,   รพสต.โนนสว่าง,   รพสต.กระแซง,   รพสต.โพธิ์ศรี,  
รพสต.หนองค้า,  

 รับแล้ว  6  แห่ง
   รพสต.พยุห์,   รพสต.สำโรง,   รพสต.โนนสว่าง,   รพสต.กระแซง,   รพสต.โพธิ์ศรี,  
รพสต.หนองค้า,  

 ยังไม่รับ  0    แห่ง
  ,